Tegelfasad och trä

- Advertisement -spot_img

Östermalms saluhall har genomgått den mest omfattande renoveringen på 130 år. Saluhallen har fått tillbaka sin forna glans och utvecklats till en modern och hållbar handelsplats.

Kulturhistoriskt värde

En totalrenovering av byggnaden från 1880-talet gjordes. CD Snickeri tog hand om träinredningen, avfärgade med ES tunn i färgkar.

Östermalms saluhall har det högsta värdet (blå) i Stockholms stads kulturhistoriska klassificering. Det innebär att den har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde och får inte förvanskas. Därför har ledorden under hela renoveringen varit att värna om byggnadens ursprung, samt bevara och förstärka de kulturhistoriska värdena.

Saluhallens förändringar

Saluhallen har fått en mer renodlad och tydligare matprofil genom att vi har tagit bort butiker och flyttat ut restaurangerna till fasadlägen. Det möjliggör längre öppettider och bidrar till en mer levande närmiljö även under kvällstid.

Inne i saluhallen finns två nya balkonger. Här kan nu fler besökare sitta och se ut över handlarnas saluplatser.

Tillbaka till original

Vi har bevarat, förstärkt och återskapat saluhallens höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden bland annat genom att återställa originaldekor, färger, den stjärnformade planlösningen och handlarnas saluplatser.

På fasadens balustrader har 32 stycken toureller i tegel (de små runda tornen) återskapats för att efterlikna saluhallens ursprungliga utseende. Fasaden har även fått nya skyltar och belysning som lyser upp under kvällstid.

Saluhallens stora gavelfönster, som tidigare var förtäckta, har nytt glas och automatiska solavskärmningar för att reglera ljusinsläppet.

ES METODEN.

Teknisk upprustning

Tekniska installationer har bytts ut för att möta myndighetskrav när det gäller säkerhet, tillgänglighet, hälsa, energi och miljö.

Bjälklaget mellan källaren och saluhallen var i mycket dåligt skick och fick rivas i etapper för att sedan byggas upp igen. Källaren som tidigare var trång, mörk och inte anpassad för handlarnas behov har nu förvandlats till en ljus och funktionell arbetsplats för saluhallens personal med nya omklädningsrum, toaletter och högre takhöjd.

I källaren finns också mänger av ny teknik som får hela saluhallen fungera på ett mer miljövänligt och energieffektivt sätt.

Förbättrad tillgänglighet

Byggnaden har tillgänglighetsanpassats så att fler kan ta del av saluhallens utbud. Vi har installerat nya hissar, ramper, monterat ledstråk och satt upp taktila orienteringsskyltar.

Miljö och hållbarhet

Saluhallen är efter renoveringen mer miljövänlig och hållbar genom att vi har sanerat och tagit bort miljöfarliga ämnen. Saluhallen har fått bättre lösningar för sophantering,lager, lastning och varumottagning. Den enorma sopsugsanläggningen kan ta hand om upp till åtta kubik malt matavfall. Lösningen ha gjort att behovet av transporter har minskat avsevärt.

ES skadar icke ligninet i träet. Du tar lager efter lager om Du vill.

Ny konst

Ett nytt inslag i saluhallens huvudingång är konstverket Up, up and away som är skapat av konstnären Fredrik Wretman och föreställer ett ben i språnget. I passagen mellan saluhallen och hotellet hänger ett nytt konstverk i taket skapat av konstnären Leontine Arvidsson. På en av väggarna i passagen har konstnären Jens Fänge skapat sex patinerade bronsreliefer men inslag av måleri. Konstverken är framtagna i samarbete med Stockholm konst och följer enprocentregeln.

Tidplan för saluhallen

Arbetet med att renovera och utveckla Östermalms saluhall påbörjades 2016. Saluhallen återinvigdes den 5 mars 2020.

ES tunn i kar på all träinredning
- Advertisement -spot_img