Miljöriktig avfärgning

- Advertisement -spot_img

ES tunn är en miljöriktig och användarvänlig prestationskemikalie, den ändrar icke pH värde på yta. Används ofta till K-märkta ytor, tex träenheter. Rätt färgborttagning i slutet färgkar är avsikten, men används även med tvåstegs applicering på gamla plåttak.

Du löser skonsamt färg efter färg, tex borttagning av allt från akryl, alkyd till epoxy. Du kan med ES-Metoden se hur nästa
yta ser ut. +7C-+35C. ES används ofta på K-märkta antikvariska ytor, även av antikvarie/konservator. ES tunn ger kokning efter några minuter, men låt verka längre för full funktion.

För användning med tvåstegs applicering (mycket ES endast på några kvm om första gång,10 min väntan vid 20C på yta för att uppnå klibbig färgyta som fäste för andra flödiga steget) EStunn, den enkla och avancerade prestations kemikalien för proffs, ger förutsättning för rätt underlag för längsta hållbarhet. Lös färglager från färglager till rätt underlag, du ser hur kommande lager ser ut, krackelerat, tex till icke krackelerad gammal linoljefärg? Statiskt laddad plastfolie som sätter sig själv i tex brant/lodrät byggnadsvård i torra förhållanden, inne eller ute, innertak, innervägg, träfasad eller plåttak, slott, herrgård eller torp. Lämpligt skydd på marken nedanför för avskrap som tas om hand till avfall, miljöhantering. Se miljöaspekter.

APPLICERING

Arbeta icke in produkten som när Du målar. Tvärtom, medlet ska bara appliceras utanpå, med pensel, använd som spackelspade, alt. borste eller airless högtrycksfärgspruta i två steg. Packningarna i sprutan måste tåla lösningsmedel. INPLASTNING: se dokument hemsidan Använd ögonskydd, skoskydd och skyddshandskar. Billiga nitrilhandskar, slänges efter dagens slut. Lättåtkomlig ögondusch. Skyddskläder efter behov. Skydda känslig natur. Man löser tex ”plastfärg”, alkyd till epoxi på trä, på härdat plast skrov, flygplansaluminium eller dåligt ytskydd på betonggolv. ES löser skonsamt all organisk färg som vi testat sedan år 2002. Lämna lager inför ommålning av historiskt intresse? Medlet klarar -10C utan att förstöras.

Skonsam snabb färglyftning med EStunn till Rengöringsgrad 1 inför rätt ommålning till hållbarhet.

Exempel på kunder

Underhåll av museum, byggnadsvård, metallindustri, flygplan, bil etc. ES METODEN innebär inga frätande färglösare. Alla medel har olika
egenskaper men alla är | biologiskt nedbrytbara | skadar icke rostskydd på metall | angriper icke aluminium | etsar ej modernt glas.
Ingen neutralisering behövs efteråt, skjuva med anpassade verktyg, måla rätt direkt på ren, oskadad och torr yta.


TEST FÖRE JOBB: 3 OLIKA ES PRODUKTER I 3 TIMMAR

Eftersom vår erfarenhet är att alla ytor kan vara unika, så genomför alltid tester med gratisprover från Åf eller Takcare innan jobb, men
ES produkter kan lösa alla organiska färger som vi har testat sedan år 2002. Du bestämmer vad som ska bort, Du styr med flöde, temperatur och tid. Alltid hellre kallare och längre verkningstid än het och kort tid.

VERKNINGSTID för ES tunn

12-48 timmar beroende på temperatur, färgens ålder, färgtjocklek och ytans struktur. Lösningen aktiveras med ny applicering ovanpå.
Yttre jobb, låt verka inunder tunn elektriskt laddad plastfolie till strax innan ES produkten börjar torka in.

ÅTERAPPLIKATION

När det är flera lager av färg kan det ibland innebära dålig vidhäftning mellan färgskikten. Detta kan då innebära att endast ett av skikten
löses från underlaget. Om detta inträffar skall det upplösta färgskiktet varsamt skjuvas bort och mer produkt appliceras, utan folie på. Om
produkten börjar torka skall mer produkt appliceras i tunt skikt. Tillåt då extra lång verkningstid.

ALLA SÖRJRESTER SKA BORT

Allt löst ska bort! Måla direkt på ren och torr yta. Målet är rätt underlag för yta med hållbar framtid. Får ej spädas ut. Art.nr 7635.
Gör test yta om plast o riktigt gammalt glas. Plexiglas och kalkfärg fungerar icke ihop med ES-Metoden. Gelcoat är härdplast och ok!

VARSAM SKAVNING/SKJUVNING efter verkningstid:

Se separat info på hemsidan www.esmetoden.se om plåttak. TORKA AV YTAN MED GROV VÅT NATURSVAMP ELLER BORSTE, tex borste strävhårig terassborste, Homex/ Mäster. NORMALT INGET BEHOV AV VATTEN PÅ YTA MEN MÖJLIGT PÅ TEX PLÅTTAK, flatstråle -350 bar/ 15-18 liter/ min/ 60-90C. Åtgång: Från 0,2 liter per kvm och lager. En omgång är två steg. Behov oftast min 2 omgångar till trärent. Teknisk data: Viskös vätska. • Emballage: 1, 5, 25, 200 och 1000 liters förpackning. • Densitet: 0,99 kg/liter. • Svag lösningsmedelsdoft • Flampunkt>90C • Innehåller n-Butylpyrrolidone, 2-(2-butoxietoxi) etanol. Ändrar inget pH-värde på yta. Förvaring och hållbarhet: Förvaras i rumstemperatur i slutet originalkärl. Ca 24 månader i oöppnad förpackning.

MILJÖASPEKTER

Med ES-METODEN bearbetar och löser du också farliga gamla ämnen, som blyvitt och arsenik på tex k-märkta ytor, och miljö avfallshanterar i sluten behållare som hämtas till miljöhantering. Om spillvatten, avled detta från dagvattenbrunn genom flyttbar behållare för hantering av sköljvatten, plyfaskiva fasttejpad vid fastighet med formbar absorbent eller sandbädd, men kontrollera också med lokala myndigheter vilka regler som gäller| för omhändertagande av gamla färger.

MÄRKNING

Varning. www.arbetsmiljoforum.se/ Skadligt vid förtäring. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Klassas EJ som farligt gods vid landsväg- & järnvägstransporter. Se info i SDB=säkerhetsdatablad på hemsidan. www.alsglobal.se. TÄNK PÅ VAD DU TAR BORT, MILJÖN OCH DRICKSVATTNET.

EStunn i färgkar med träinredning.

Använd den också som aktivator. Spruta på EStunn på måndag när ES har torkat in och Du aktiverar färgborttagningen ett dygn till, ES-Metoden fredag -till tisdag. ES2 utanpå fastighetet inför rätt ommålning.

- Advertisement -spot_img